กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

เนติมา วรพันธุ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอภิลักษณ์ เสมรอด
ครูผู้ช่วย