กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอภิลักษณ์ เสมรอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ทัสนันท์ สนิทเชื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2