กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอภิลักษณ์ เสมรอด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ทัสนันท์ สนิทเชื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1