กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกรรณิการ์ แก้วมณี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2