กลุ่มสาระฯศิลปะ

ธนิกานต์ รัตนเหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

พัตร์พิมล ศักดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1