กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ธนิกานต์ รัตนเหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0835935152
อีเมล์ : Ch03rattanahem27@gmail.com

พัตร์พิมล ศักดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0624261651
อีเมล์ : Pranot224@gmail.com