กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอื้อน ล่องโลด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1