กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวาสนา จันทร์อยู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธนพล แพศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวศรีเพ็ญ ชูเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางพัสนันท์ เดชมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมหวัง ไชยทวีวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวบุษกร พูลวิจารณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2