กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศรีเพ็ญ ชูเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 089-8716088
อีเมล์ : Sripen70@hotmail.com

นายธนพล แพศักดิ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810786826
อีเมล์ : tanapolpaesak@gmail.com

นางวาสนา จันทร์อยู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0954293674
อีเมล์ : kunkruwao@gmail.com

นางพัสนันท์ เดชมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0890748248
อีเมล์ : kruannpak@gmail.com

นายสมหวัง ไชยทวีวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0811873182
อีเมล์ : chaithaweewong06@gmail.com

สุภาวดี โภคัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวบุษกร พูลวิจารณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2