กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พัชรี สิทธิชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรพิมล วิมัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

จรัสพงศ์ ศรีสุขใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : Kanyo3579@hotmail.com