กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พัชรี สิทธิชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพรพิมล วิมัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

จรัสพงศ์ ศรีสุขใส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1