กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุนารถ จรูญพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1