กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนารถ จรูญพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอาธิตา ฤิทธิเพชร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรุ่งฤดี เกตุเพชร
ครูอัตราจ้าง