คณะผู้บริหาร

นายการีย์ สุวรรณวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0936426688
อีเมล์ : Tkt.suksa@gmail.com

นางประวีณา มณีรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 082-4944051
อีเมล์ : m.praweena2517@gmail.com

นายธนพล แพศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0810786826
อีเมล์ : tanapolpaesak@gmail.com

นางสุนารถ จรูญพงศ์
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0816761264

นางวาสนา จันทร์อยู่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0954293674

นางสาวพรพิมล วิมัติ
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0860371267
อีเมล์ : pornpimon200235@gmail.com