คณะผู้บริหาร

นายการีย์ สุวรรณวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา