ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2527 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ สุขุม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และในวันที่ 21
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 

วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายจำเนียร เจริญสุข  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกาะสมุย มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2534 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพรชัย ปลอดจินดามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายวิชิต ฤทธิคงผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายไพโรจน์ ทองนา ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียนคลองท่อมราษฎรรังสรรค์ จังหวัดกระบี่ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 นายวินัย กล่อมเมือง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเทวัญ มินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

วันที่  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2557  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายบุญเลิศ  ทองชล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3  สุราษฎร์ธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายการีย์ สุวรรณวงศ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษาจนถึงปัจจุบัน