ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2563
นักเรียนทั้งหมด 256 คน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
นักเรียนทั้งหมด 269 คน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
นักเรียนทั้งหมด 260 คน