ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งหมด 256 คน