พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
เป้าหมาย
  1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและชุมชน
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่มาตรฐานสากล
  3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ