วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่มาตรฐานสากล