ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เดิมเคยสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ประกาศจัดตั้ง เมื่อ ปีการศึกษา 2527 มี เนื้อที่ 35 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ยาว ตำบลตะกุกใต้ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2527 นายชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนตะกุกใต้” และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ชค.104/27 จำนวน 1 หลัง

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2527 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ สุขุม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และในวันที่ 21
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา”

ปีงบประมาณ 2528 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ช 208 พร้อมครุภัณฑ์สำหรับครูและนักเรียน จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูโสด 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูแบบ 203 จำนวน 1 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง ส้วมนักเรียนแบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 33 จำนวน 2 ชุด

วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายจำเนียร เจริญสุข  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกาะสมุย มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

ปีงบประมาณ 2529 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203 จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2531 ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบชั่วคราว 104/27 โรงฝึกงาน แบบ 102/27 และงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203 จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203 จำนวน 1 หลัง

วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2534 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพรชัย ปลอดจินดา
มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างส้วมนักเรียน แบบมาตรฐาน
6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2535 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2536 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง

วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายวิชิต ฤทธิคง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายไพโรจน์ ทองนา ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียนคลองท่อมราษฎรรังสรรค์ จังหวัดกระบี่ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

ปีงบประมาณ 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่งจำนวน 1 หลัง หอถังประปา จำนวน 1 หอ

วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 นายวินัย กล่อมเมือง ผู้อำนวยโรงเรียน
บ้านท่านหญิงวิภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเทวัญ มินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

วันที่  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2557  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายบุญเลิศ  ทองชล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3  สุราษฎร์ธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายการีย์ สุวรรณวงศ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษาจนถึงปัจจุบัน